PRC Patents (in Chinese)

        
        CP-1
「中文電腦的漢語語音輸入系統及其方法」,中國大陸專利號碼ZL94102358.3,專利期限自民國90321公告起

        CP-2 「語音訓練系統及訓練方法」,中國大陸專利號碼ZL96120592.X,專利期限自民國93331公告起

        CP-3 「普通話語音輸入和訓練方法及普通話聽寫機」,中國大陸專利號碼ZL95100623.1,專利期限自民國9369公告起

        CP-4 「以語音為基礎的中文信息檢索方法」,中國大陸專利號碼ZL03110181.X,專利期限自 民國9757日公告起